Karolina Radwan, Piotr Radwan

 

Przewód pokarmowy a COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych – obserwacje po 2 latach pandemii

Impact of COVID-19 on gastrointestinal tract – 2 years after the pandemic outbreak Medycyna Faktów 2022; 1(54): 28-36. DOI: 10.24292/01.MF.0122.3
STRESZCZENIE

Infekcje SARS-CoV-2 często przebiegają z symptomami gastroenterologicznymi, co stanowi duże wyzwanie terapeutyczne. W świetle ponad 2-letnich doświadczeń z pandemią wiadomo również, że po przechorowaniu objawowego COVID-19 i wyeliminowaniu wirusa znacznie wzrasta ryzyko rozwoju zespołu post-COVID, którego dominujący element mogą stanowić zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Obserwuje się także wyraźną tendencję do istotnego zaostrzania symptomów zespołu jelita nadwrażliwego i dyspepsji czynnościowej zdiagnozowanych w okresie przedpandemicznym. Ważny filar opieki nad pacjentami ambulatoryjnymi stanowi telemedycyna zorientowana na rzetelny wywiad z uwzględnieniem ewentualnych objawów alarmujących. W leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego w dobie pandemii zaleca się leki o udowodnionej skuteczności i wysokim profilu bezpieczeństwa, w tym leki spazmolityczne i prokinetyki.

ABSTRACT

SARS-CoV-2 infections are often manifested with gastrointestinal symptoms, which poses a major therapeutic challenge for the clinicians. After more than 2 years of experience with the pandemic, it is also well known that after resolution of symptoms and eradication of the virus, the risk of developing the post-COVID syndrome, of which functional gastrointestinal disorders may be the predominant component, increases significantly. There is also a clear trend toward significant exacerbation of symptoms of irritable bowel syndrome and functional dyspepsia diagnosed in the pre-pandemic period. An important part of outpatient care is telemedicine oriented toward a reliable medical history taking into account possible alarming symptoms. Medications with proven efficacy and a high safety profile, including spasmolytics and prokinetics, are recommended for the treatment of functional gastrointestinal disorders in the pandemic era.

POPRZEDNIE NUMERY