Adam J. Sybilski

 

Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci 5–11-letnich ze szczególnym uwzględnieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych

COVID-19 vaccine in 5–11-year-old children, with particular focused on adverse events following immunization Medycyna Faktów 2022; 1(54): 22-27. DOI: 10.24292/01.MF.0122.2
STRESZCZENIE

W komunikacie z 10 października 2021 r. minister zdrowia poinformował o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19 dzieci w grupie wiekowej 5–11 lat. Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciw COVID-19 u osób po 18. r.ż., a następnie po 12. r.ż. spowodowało, że dzieci w wieku 5–11 lat stanowią populację o najwyższej zachorowalności. Dodatkowo, nawet po bezobjawowym zakażeniu SARS-CoV-2, dzieci i młodzież są zagrożone wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci. Najlepszą formą profilaktyki są szczepienia ochronne. Preparat opracowany przez firmę Pfizer/BioNTech (Comirnaty) w dawce pediatrycznej 10 μg (0,2 ml) jako jedyny jest zarejestrowany do szczepienia dzieci w wieku 5–11 lat. Schemat szczepienia polega na podaniu dwóch dawek szczepionki w odstępie 3 tygodni. Szacowana skuteczność tej szczepionki 7. dnia po drugiej dawce wyniosła 90,7%. Szczepionka była dobrze tolerowana, a niepożądane odczyny poszczepienne – łagodne i przemijające. Reakcje miejscowe (ból i zaczerwienienie w miejscu wkłucia oraz obrzęk) były częste i przeważnie miały nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Zdarzenia ogólnoustrojowe obejmowały głównie zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze, gorączkę i ból stawów oraz występowały częściej po drugiej dawce. Lekami, które są zalecane w przypadku wystąpienia bólu lub gorączki, są paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Obecnie paracetamol jest lekiem pierwszego wyboru. Podsumowując, poważne niepożądane odczyny poszczepienne przy szczepieniu przeciw COVID-19 pojawiają się rzadko, ale zawsze należy o nich poinformować pacjentów oraz być na nie przygotowanym. Każdy lekarz ma obowiązek śledzenia wszelkich nowych informacji oraz aktualizacji rekomendacji.

ABSTRACT

On December 10th, 2021, the Polish Minister of Health announced the beginning of vaccinations against COVID-19 in children aged 5–11. The introduction of vaccination against COVID-19 in people over 18 years of age and then 12 years of age has resulted that children aged 5–11 are the population with the highest incidence. Additionally, even after asymptomatic SARS-CoV-2 infection, children and adolescents are at risk of childhood multisystemic inflammatory syndrome. Vaccinations are the best form of prophylaxis. The vaccine developed by Pfizer/BioNTech (Comirnaty) in a pediatric dose of 10 μg/dose (0.2 ml) is the only one approved for vaccination of children between 5 and 11 years of age. The vaccination schedule consists of two doses of the vaccine given 3 weeks apart. The estimated efficacy of this vaccine from 7 days after the second dose was 90.7%. The vaccine was well tolerated, and adverse events were mild and temporary. Local reactions (pain and redness at the injection site and swelling) were common and were mostly mild to moderate. The systemic events were mainly fatigue, headache, myalgia, chills, pyrexia, and arthralgia and were more frequent after the second dose. Drugs that are recommended in case of pain or fever are paracetamol and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Currently, paracetamol is the drug of first choice. In conclusion serious adverse reactions to the vaccine against COVID-19 are rare, but patients should always be informed and prepared for. Each doctor is obliged to follow all new information and update recommendations.

POPRZEDNIE NUMERY