Marlena Broncel

 

Nowe wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych – jakie zmiany wprowadzają do codziennej praktyki lekarskiej?

The new ESC guidelines for the prevention of cardiovascular diseases – what changes do they bring to medical practice? Medycyna Faktów 2022; 1(54): 8-17. DOI: 10.24292/01.MF.0122.1
STRESZCZENIE

Wytyczne prewencji choroby sercowo-naczyniowej ESC 2021 kładą nacisk na indywidualizację terapii w zależności od wieku, czynników ryzyka i chorób współistniejących. Opracowano nowe tabele SCORE2 (dla osób młodszych i starszych), w których zamiast cholesterolu całkowitego umieszczono stężenie nie-HDL-C. Nowością jest wprowadzenie dwustopniowego schematu osiągania celów leczniczych, co ma przyspieszyć podejmowanie decyzji i zoptymalizować leczenie hipotensyjno-hipolipemizujące. Wprowadzono również nowe zalecenia dotyczące profilaktyki, badań obrazowych i farmakoterapii.

ABSTRACT

The ESC 2021 cardiovascular disease prevention guidelines emphasize the individualization of therapy based on the age, risk factors, comorbidities. New SCORE2 tables have been developed (for younger and older people), which include non-HDL-C levels instead of total cholesterol. A novelty is the introduction of a two-stage scheme of achieving therapeutic goals, which should accelerate decision-making and optimize antihypertensive- lipid-lowering treatment. New recommendations for prophylaxis, imaging tests and pharmacotherapy have also been introduced.

POPRZEDNIE NUMERY