Maria Janiak

  

Zespół jelita nadwrażliwego w czasie epidemii. Obserwacje po 2 latach pandemii

Irritable bowel syndrome during the epidemic. Observations after 2 years of the COVID-19 pandemic Medycyna Faktów 2021; 4(53): DOI: 10.24292/01.MF.0421.X. DOI: 10.24292/01.MF.0421.X
STRESZCZENIE

Zespół jelita nadwrażliwego pozostaje wciąż najczęstszą przyczyną zgłaszalności pacjentów do gabinetów gastroenterologicznych. Okres epidemii i związane z nim poczucie braku bezpieczeństwa chorych, utrudniony bezpośredni kontakt z lekarzem prowadzącym, gorsze przeżywanie izolacji wyrażające się nieprzestrzeganiem przez pacjentów zasad dystansu społecznego prowadziły do pogłębienia dolegliwości i w konsekwencji do pogorszenia jakości życia. Mnogość objawów u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego uniemożliwia poddawanie ich terapii tylko jednym lekiem. W postaci biegunkowej od ponad 60 lat zastosowanie wciąż znajduje mebeweryna.

ABSTRACT

Irritable bowel syndrome remains the most frequent cause of patients reporting to gastroenterology outpatient clinic. In the era of COVID-19 pandemic and anxiety, difficult direct contact to their physician, worse experiencing the isolation, expressed in patients’ non-complience to social distancing rules, leads to deterioration of symptoms, and consequently decreased life quality. The multitude of symptoms in patients with irritable bowel syndrome often requires therapy with more than one medication. In the diarrhoea predominant irritable bowel syndrome mebeverine remains useful for over 60 years.

POPRZEDNIE NUMERY