Maciej Jędrzejczyk

   

Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących – strategia badania

Diagnostics of focal liver lesions with use of the ultrasound contrast agents – the strategy of examination Medycyna Faktów 2021; 2(51): 145-153. DOI: 10.24292/01.MF.0221.A
STRESZCZENIE

Celem pracy jest przedstawienie techniki i strategii badania ultrasonograficznego z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby w zależności od wskazań i obrazu klinicznego.

ABSTRACT

The aim of the paper is to present the technique and strategy of ultrasound examination with the use of ultrasound contrast agents in the diagnosis of focal liver lesions depending on the indications and clinical situation.

POPRZEDNIE NUMERY