Celina Wojciechowska

  

Leki wieloskładnikowe i hybrydowe w ograniczaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Opisy przypadków

The single-pill combination or hybrid therapy in prevention of cardiovascular risk. Case reports Medycyna Faktów 2021; 1(50): 118-123. DOI: 10.24292/01.MF.0121.16
STRESZCZENIE

W polskiej populacji wielu pacjentów ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią nie przestrzega zaleceń lekarskich. Osiągnięcie celów terapeutycznych w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii wynosiło ok. 5,4% w grupie WOBASZ II (II Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności). Zalety terapii lekami hipotensyjnymi i statynami w pojedynczej tabletce – preparacie złożonym (SPC, single-pill combination) – zostały podkreślone w europejskich i polskich wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Wydaje się, że wprowadzenie do terapii SPC poprzez zmniejszenie liczby przyjmowanych dziennie tabletek mogłoby przyczynić się do rozwiązania problemu niepodejmowania lub zaprzestania leczenia. Taki złożony produkt obecny w różnych dawkach daje możliwość optymalizacji leczenia. Zastosowanie SCP na większą skalę może poprawić kontrolę ciśnienia krwi i zmniejszyć stężenie cholesterolu, a dzięki temu zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe.

ABSTRACT

In polish population many patients with comorbid hypertension and hypercholesterolemia present low compliance and adherence to medical advising. The achievement of therapeutic goals of blood pressure control and hypercholesterolemia control was about 5,4% in WOBASZ II study. The therapy with antihypertensive drugs and statin in a single-pill combination (SPC) has recently been strengthened in the European and Polish guidelines for the treatment of arterial hypertension and hypercholesterolemia. It seems that therapy induction with SPC by reducing the number of pills to be taken daily could contribute to solve the problem of not undertaking or discontinuing treatment. The combination product present in different doses give possibility of optimization treatment. The use SCP on a larger scale could improve blood pressure control and cholesterol concentration reduction and prevent many of cardiovascular events.

POPRZEDNIE NUMERY