Piotr Wierzbiński

  

Zastosowanie kwetiapiny i donepezilu w leczeniu otępienia u starszych pacjentów

Use combination of quetiapine and donepezil in the treatment of dementia in elderly patients Medycyna Faktów 2021; 1(50): 104-109. DOI: 10.24292/01.MF.0121.14
STRESZCZENIE

Celami leczenia chorób otępiennych powinny być: spowolnienie postępu zmian neurologicznych i redukcja nasilenia objawów. Jednym z wczesnych objawów rozwoju chorób neurologicznych jest depresja o późnym początku. Wiąże się ona z upośledzeniem funkcjonowania obwodów przedczołowych, dysfunkcją przedczołowo-prążkowiową, która odpowiada za dysfunkcję depresyjno-poznawczą. Zespół ten słabo reaguje na leki przeciwdepresyjne, lepiej zaś na leki dopaminergiczne. Na podstawie piśmiennictwa oraz doświadczeń klinicznych możemy stwierdzić, że leczenie skojarzone donepezilem i kwetiapiną może przynieść pacjentom z otępieniem wiele korzyści i jest dobrze tolerowane. Inhibitory cholinesterazy, takie jak donepezil, mają najlepiej udokumentowane działanie w pierwszym okresie choroby, gdy niedobór cholinergiczny jest najbardziej dominujący, i pozwalają uzyskać korzyści u 30–50% chorych. Kwetiapina ma mniejszy potencjał rozwoju przyrostu masy ciała i powikłań metabolicznych oraz wywoływania hiperprolaktynemii, objawów pozapiramidowych i jest lepiej tolerowana.

ABSTRACT

The goals of the treatment of dementia is to slow down the progression of neurological changes and reduce the severity of symptoms. One of the early symptoms of the development of neurological diseases is late-onset depression, which is associated with impaired functioning of the prefrontal circuits, prefrontal-striatal dysfunction, which is responsible for cognitive-depressive dysfunction. This syndrome responds poorly to antidepressants and better to dopaminergic drugs. Based on the literature and clinical experience, we can conclude that the combination of donepezil and quetiapine may provide many benefits to patients with dementia and is well tolerated. Cholinesterase inhibitors (i.e. donepezil) have the best proven effect in the first stage of the disease, when cholinergic deficiency is most prevalent, and benefit from 30–50% of patients. Quetiapine has a lower potential for developing weight gain and metabolic complications, and for producing hyperprolactinaemia and extrapyramidal symptoms, and is better tolerated.

POPRZEDNIE NUMERY