Adam J. Sybilski

  

Azytromycyna – zastosowanie w dobie telewizyt

Azithromycin – application in the era of telemedicine Medycyna Faktów 2021; 1(50): 64-67. DOI: 10.24292/01.MF.0121.8
STRESZCZENIE

Pandemia wymusiła ograniczenie bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Telewizyty zagościły w gabinetach lekarskich i stały się nieodzowną formą postępowania medycznego. Ta forma komunikacji z pacjentem może zmienić obecne modele opieki. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu (np. telefon, internet) pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta, postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia. Ocena zdjęć zrobionych przez pacjenta może w znaczny sposób przybliżyć diagnostę do prawidłowego rozpoznania i być niezbędna do wdrożenia skutecznej terapii. Jednak lekarz, przeprowadzając telewizytę, powinien dołożyć należytej staranności, przeprowadzić rzetelny wywiad, opisać w dokumentacji stan zdrowia pacjenta i wynikające z tego decyzje terapeutyczne oraz opisać zastosowany sposób leczenia. W telemedycznej terapii infekcji możemy zastosować makrolidy, a wśród nich azytromycynę. W ciągu wieloletniej historii stosowania potwierdzono jej dobrą skuteczność, niewielką oporność bakterii i doskonały profil bezpieczeństwa. Scenariusze kliniczne, w których możemy użyć azytromycyny podczas telewizyt, to: pacjenci z anginą i uczuleniem na antybiotyki β-laktamowe, z udokumentowanym krztuścem oraz w profilaktyce biegunki podróżnych. Jednak pamiętajmy o ograniczeniach i pułapkach, które mogą zdarzyć się w trakcie telewizyt.

ABSTRACT

The pandemic has forced the limitation of direct contact between doctors and patients. Telemedical visit appeared in doctor’s offices and became an indispensable form of medical procedure. This form of patient communication can change current models of medical care. Providing health services with the use of teleinformatic communication (e.g. telephone, internet) allows for the assessment of the patient’s health condition, diagnosis and treatment implementation. The assessment of photos taken by the patient may significantly bring the diagnostician closer to the correct diagnosis and be necessary for the implementation of effective treatment. However, when conducting a telemedical visit, the physician should exercise due diligence, conduct a thorough interview, describe the patient’s health condition and the resulting therapeutic decisions in the documentation, and describe the treatment method used. During telemedicine treatment of infections, we can use macrolides, including azithromycin. Over the many years of use, its good effectiveness, low bacterial resistance and an excellent safety profile have been confirmed. The clinical scenarios in which we can use azithromycin during the telemedical visit are patients with pharyngitis and allergic to β-lactam antibiotics, with documented pertussis (the whooping cough), and for the prophylaxis of traveler’s diarrhea. However, let’s remember about the limitations and pitfalls that may occur during the telemedical visit.

POPRZEDNIE NUMERY