Martyna Waliczek, Piotr Rozentryt

  

Spoczynkowa częstość rytmu serca a zastosowanie β-adrenolityków w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym

Resting heart rate and the use of β-blockers in the treatment of patients with arterial hypertension Medycyna Faktów 2021; 1(50): 18-26 DOI: 10.24292/01.MF.0121.1
STRESZCZENIE

Przyspieszona częstość rytmu w spoczynku jest skorelowana z gorszym rokowaniem zarówno w populacji ogólnej, jak i w różnych grupach chorych. Rekomendacje towarzystw naukowych zajmujących się leczeniem chorych z nadciśnieniem tętniczym nakazują włączyć pomiar spoczynkowej częstości rytmu w spoczynku do rutynowej oceny chorych. U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym sugerowane jest zastosowanie kardioselektywnych β1-adrenolityków w celu zwolnienia częstości rytmu serca. Postępowanie takie należy poprzedzić szczegółowym badaniem chorego i eliminacją przyczyn przyspieszenia rytmu. W pracy wskazano wiele wątpliwości związanych ze zwalnianiem częstości rytmu serca w różnych grupach chorych. Zarysowano także proponowany algorytm postępowania.

ABSTRACT

Higher resting heart rate was shown to correlate with worse prognosis both in general population and in various disease groups. Scientific societies dealing with patients with hypertension propose assessment of resting heart rate as a standard risk factor. In patients with uncomplicated hypertension and elevated resting heart rate they propose use of cardioselective β1-adrenolytics. This decision should be preceded by careful examination of potential modified reasons. In the paper we express several concerns regarding standard provision of heart rate lowering drugs in particular clinical situations. The algorithm showing proposed steps in assessment of elevated heart rate is provided.

POPRZEDNIE NUMERY