Natalia Ścirka, Tomasz Kubiatowski

  

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów – dlaczego warto stosować filgrastym?

Granulocyte colony-stimulating factor – why it is worth to use filgrastim? Medycyna Faktów 2020; 3(48): 285-288. DOI: 10.24292/01.MF.0320.2
STRESZCZENIE

Gorączka neutropeniczna należy do najczęstszych działań niepożądanych chemioterapii i może prowadzić do ciężkich powikłań oraz do śmierci. Stosowanie czynników stymulujących tworzenie kolonii granulocytów w pierwotnej i wtórnej profilaktyce gorączki neutropenicznej powoduje skrócenie czasu hospitalizacji oraz istotnie wpływa na spadek śmiertelności związanej z leczeniem. Czynniki stymulujące kolonie granulocytów zapobiegają konieczności redukowania dawki stosowanych cytostatyków oraz wydłużania okresów pomiędzy poszczególnymi cyklami leczenia, co podnosi efektywność terapii.

ABSTRACT

Neutropenia fever is one of the most common side effect of chemotherapy and might lead to severe complications and death. The use of granulocyte colony-stimulating factors in primary and secondary prevention of neutropenia fever leads to reduction in hospitalization time and significantly affects the decrease in treatment-related mortality. Factors stimulating granulocyte colonies prevent the need to reduce the dose of the cytostatics and to extend the intervals between the treatment cycles, which increases the effectiveness of therapy.

POPRZEDNIE NUMERY