Wioletta Wydra, Marek Kuch

  

Nebiwolol – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych

Nebivolol – a place in the therapy of hypertension in various clinical situations Medycyna Faktów 2020; 2(47): 250-256. DOI: 10.24292/01.MF.0220.16
STRESZCZENIE

Nebiwolol to długo działający, wysoce kardioselektywny β1-adrenolityk. Stymuluje śródbłonkową produkcję tlenku azotu, działając wazodylatacyjnie oraz plejotropowo. Cechuje się lepszą tolerancją w porównaniu z klasycznymi β-adrenolitykami. Obniża ciśnienie centralne, redukując ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jest preferowanym β-adrenolitykiem w terapii nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych.

ABSTRACT

Nebivolol is a long-acting, most cardioselective β1-blocker. It stimulates endothelial production of nitric oxide, demonstrating vasodilatory and pleiotropic effects. It has better tolerance compared to classic β-blockers. It lowers the central pressure, reducing the risk of cardiovascular events. It is the preferred β-blocker in the treatment of hypertension in various clinical situations.

POPRZEDNIE NUMERY