Paweł Łęgosz, Sylwia Sarzyńska, Łukasz Pulik, Paweł Małdyk

  

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów w świetle aktualizacji i wytycznych

Treatment of osteoarthritis – a sight into guidelines and recommendations Medycyna Faktów 2020; 2(47): 243-248. DOI: 10.24292/01.MF.0220.15
STRESZCZENIE

Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA, osteoarthritis) jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności w populacji osób starszych. Głównymi jej objawami są przewlekłe dolegliwości bólowe, utrudniające pacjentowi codzienną aktywność. Podstawą leczenia farmakologicznego są paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Mogą być stosowane w formie doustnej, parenteralnej lub miejscowej. Zgodnie z wytycznymi wielu towarzystw naukowych stosowanie miejscowe jest zalecane jako leczenie pierwszego wyboru ze względu na udowodnioną skuteczność oraz zmniejszone ryzyko wystąpienia powikłań i działań niepożądanych w porównaniu z formą doustną lub parenteralną. Wśród najczęściej stosowanych NLPZ w formie miejscowej wymienia się: diklofenak, ketoprofen, piroksykam, naproksen oraz ibuprofen. W pracy zostaną podkreślone najistotniejsze dane z aktualizacji wytycznych towarzystw naukowych w aspekcie rekomendacji leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Aktualizowanie wiedzy i wytycznych co kilka lat jest istotne ze względu na mnogość pojawiających się nowych danych naukowych potwierdzających zasadność stosowania poszczególnych terapii lub stwierdzających jej brak.

ABSTRACT

Osteoarthritis (OA) is one of the most common causes of disability in the elderly population. The main symptoms of OA are chronic pain, which often hampers the patient’s daily activities. The basis of pharmacological treatment of degenerative disease is paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). They can be used in oral, parenteral or topical form. According to the guidelines of many scientific societies, topical use is recommended as the first choice treatment, due to proven effectiveness and reduced risk of complications and side effects compared to oral or parenteral form. The most commonly used topical NSAIDs include diclofenac, ketoprofen, piroxicam, naproxen and ibuprofen. The most important data from the update of the guidelines of scientific societies in the aspect of recommendations for the treatment of osteoarthritis will be highlighted in the paper. Updating knowledge and guidelines every few years is important because of the multitude of new scientific data confirming or the lack of justification for the use of particular therapies.

POPRZEDNIE NUMERY