Maja Brzezińska, Maciej Janiszewski

  

Jak zmieniła się rehabilitacja kardiologiczna na przestrzeni ostatnich 20 lat?

How has cardiac rehabilitation changed in the last 20 years? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 230-235. DOI: 10.24292/01.MF.0220.13
STRESZCZENIE

Rehabilitacja kardiologiczna jest obecnie integralnym elementem kompleksowej opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Postęp w terapii najczęstszych schorzeń kardiologicznych, takich jak: choroba wieńcowa, wady serca czy niewydolność serca, pociąga za sobą konieczność stałej modyfikacji zasad rehabilitacji. Zmiany te wyraźnie widać w wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) dotyczących zasad prowadzenia rehabilitacji w grupie pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. W artykule porównano wytyczne PTK z 2004 i 2017 r., podkreślając najważniejsze różnice, które pojawiły się między tymi dwoma dokumentami.

ABSTRACT

Cardiac rehabilitation is now an integral element of complex therapy for a patient with cardiovascular diseases. The progress in the therapy of the most common cardiological diseases, such as coronary heart disease, heart defects or heart failure implies the need for constant modification of the rules of rehabilitation. These changes are clearly visible in the guidelines of the Polish Cardiac Society regarding the principles of rehabilitation in a group of patients with cardiovascular diseases. The article compares the PTK guidelines of 2004 and 2017, highlighting the most important parallels that appeared between these two documents.

POPRZEDNIE NUMERY