Barbara Skrzydło-Radomańska

  

Dlaczego nie należy przerywać terapii inhibitorami pompy protonowej i antybiotykami stosowanymi w eradykacji Helicobacter pylori w czasie pandemii COVID-19?

Why should not we interrupt proton pump inhibitors and antibiotics-based eradication of Helicobacter pylori during the coronavirus COVID-19 pandemic? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 198-207. DOI: 10.24292/01.MF.0220.9
STRESZCZENIE

Zakażenie H. pylori to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób zakaźnych w skali świata, lecz stopień zakażenia jest bardzo zróżnicowany regionalnie. Polska jest krajem o wysokim wskaźniku zakażenia – wśród dorosłych sięga on prawie 67%, a w populacji poniżej 18. r.ż. wynosi ok. 32%. Skutkiem zakażenia mogą być: przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, chłoniak MALT (mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma) oraz rak żołądka. Choroby poza przewodem pokarmowym, które mogą być skutkiem zakażenia H. pylori, to niedokrwistość z niedoboru żelaza, samoistna plamica małopłytkowa czy niedobór witaminy B12. Konsensus Maastricht V/Florencja z 2016 r. uznaje zakażenie H. pylori za chorobę zakaźną, niezależnie od występowania objawów, i podaje wskazania nie do terapii, lecz do przeprowadzenia diagnostyki i leczenia w przypadku stwierdzenia infekcji. Eradykacja zakażenia H. pylori jest leczeniem złożonym z wykorzystaniem leków z następujących grup: inhibitory pompy protonowej, antybiotyki i leki przeciwbakteryjne (nitroimidazole, sole bizmutu) oraz probiotyki. Na całym świecie narasta oporność H. pylori na antybiotyki. Obecnie – zgodnie z rekomendacjami z Maastricht V/Florencja – w warunkach Polski, gdzie oporność na klarytromycynę przekracza 15%, leczeniem pierwszego wyboru jest trwająca 10–14 dni terapia poczwórna bizmutem złożona z inhibitora pompy protonowej, bizmutu, tetracykliny i metronidazolu/ tynidazolu. W przypadkach opornych w leczeniu drugiego rzutu rekomendowana jest terapia potrójna z lewofloksacyną. Po dwóch nieudanych próbach leczenia eradykacyjnego należy ustalić wrażliwość H. pylori na antybiotyki w hodowli laboratoryjnej. Nie ma powodów, aby w dobie pandemii COVID-19 odsuwać w czasie leczenie eradykacyjne zakażenia H. pylori, gdy istnieją pilne wskazania, np. wrzód trawienny po przebyciu krwawienia, chłoniak MALT żołądka czy wczesny rak do leczenia endoskopowego lub operacyjnego.

ABSTRACT

Helicobacter pylori infection is one of the most widespread infectious diseases in the world, but its prevalence varies depending on geographical region and economic and social condition. The percent of infected adult persons in Poland is 67, among younger population under 18 years being as high as about 32%. This infection in some number of the concerned persons can be associated with chronic gastritis, peptic gastric and duodenal ulcers, gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma (MALT) and gastric cancer. Extra-gastric manifestation of H. pylori infection are iron deficiency anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura and significant B12 deficiency. According to the Maastricht V/Florence Consensus Report considering H. pylori infection a contagious disease that requires treatment in each case, indications for diagnostic evaluation to detect its presence are established, and then to its eradication. The treatment of H. pylori infection is complex and based on the combination of the following groups of medicines: proton pump inhibitors (PPI), antibiotics and anti-microbial nitroimidazoles and bismuth salts and probiotics. Currently, the main challenge in the field of H. pylori infection is antibiotic resistance, which influences the efficacy of eradication regiments. According to Maastricht V/Florence Consensus, in Poland where H. pylori resistance to clarithromycin is more than 15%, quadruple therapy with bismuth, PPI, tetracycline and metronidazole/tinidazole for 10–14 days should be used as first-line treatment. Triple therapy with fluoroquinolone is recommended as second-line treatment. After two unsuccessful attempts to eradicate, bacterial cultures should be should be performed to asses antibiotic sensitivity of the H. pylori strain. There are no reasons in front of pandaemia of COVID-19 to delay eradication of H. pylori infection, when the urgent indications: peptic ulcer complicated with haemorrhage, MALT lymphoma or early gastric cancer exists.

POPRZEDNIE NUMERY