Karolina Semczuk-Kaczmarek, Agnieszka Kapłon-Cieślicka

 

Bezpieczeństwo terapii skojarzonej rosuwastatyną i ezetimibem

Safety of rosuvastatin and ezetimibe combination therapy Medycyna Faktów 2020; 2(47): 158-167. DOI: 10.24292/01.MF.0220.4
STRESZCZENIE

Aktualne wytyczne europejskie dotyczące postępowania w dyslipidemiach wprowadziły istotne zmiany w stosunku do zaleceń z 2016 r., obniżając docelowe wartości cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL, low-density lipoprotein). U pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się redukcję stężenia cholesterolu LDL o co najmniej 50%, do wartości, odpowiednio, poniżej 70 i 55 mg/dl. Jednak u wielu chorych zastosowanie nawet silnej statyny w monoterapii nie wystarcza do osiągnięcia zalecanych celów terapeutycznych. Leczenie skojarzone silną statyną (np. rosuwastatyną) w połączeniu z ezetimibem pozwala na obniżenie stężenia cholesterolu LDL nawet o 65%. Jednocześnie dołączenie ezetimibu do terapii statyną nie zwiększa ryzyka działań niepożądanych. Jak wykazano w badaniu IMPROVE-IT, terapia skojarzona statyną i ezetimibem jest bezpieczna i dobrze tolerowana.

ABSTRACT

The current European guidelines on the management of dyslipidemia have introduced significant changes compared to the recommendations from 2016 by reducing the low-density lipoprotein (LDL) cholesterol treatment targets. It is recommended that high- and very high-risk patients should achieve at least a 50% reduction from baseline LDL concentrations with a target of < 70 mg/dL and < 55 mg/dl, respectively. However, for many patients, even a strong statin in monotherapy is not sufficient to achieve the recommended LDL level. Combination therapy with a strong statin (e.g. rosuvastatin) and ezetimibe reduces LDL concentration by up to 65%. In addition, adding ezetimibe to statin therapy does not increase the risk of side effects. As demonstrated in the IMPROVE-IT trial, combination therapy with statin and ezetimibe is safe and well tolerated.

POPRZEDNIE NUMERY