Adam J. Sybilski

 

COVID-19 – co powinien wiedzieć pediatra

COVID-19 – what a pediatrician should know Medycyna Faktów 2020; 1(46): 18-25. DOI: 10.24292/01.MF.0120.2
STRESZCZENIE

W grudniu 2019 r. w Wuhanie pojawiły się pierwsze przypadki ostrej choroby układu oddechowego (COVID-19) wywołanej przez nowy szczep koronawirusa (SARS-CoV-2). W marcu 2020 r. WHO oficjalnie ogłosiła pandemię COVID-19. Wirus SARS-CoV-2 (zwany także HCoV-19) w porównaniu z innymi koronawirusami jest mniej wirulentny i ma znacznie niższe wskaźniki śmiertelności, za to jest dużo bardziej zakaźny, również w okresie bezobjawowym. Większość dzieci zakażonych SARS-CoV-2 ma łagodne objawy kliniczne, bez podwyższonej temperatury ciała ani objawów zapalenia płuc, przez co zakażenie może wydawać się bezobjawowe. Czasami pojawiają się gorączka, suchy kaszel i zmęczenie, niekiedy występują objawy z górnych dróg oddechowych, w tym przekrwienie błony śluzowej nosa i katar. U niektórych pacjentów odnotowano objawy żołądkowo-jelitowe, w tym dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, wymioty, ból brzucha i biegunkę. U każdego pacjenta z podejrzeniem infekcji koronawirusem musi zostać przeprowadzone badanie PCR (polymerase chain reaction) w kierunku SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardła). W terapii, w zależności od nasilenia objawów, zastosowanie mają leki objawowe (paracetamol lub ibuprofen), azytromycyna (3-dniowa kuracja) oraz chlorochina (arechina). By zminimalizować prawdopodobieństwo zakażenia, należy zawsze stosować środki ochrony osobistej i specjalnie przygotować gabinet lekarski. Wiedza na temat wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 stale się pogłębia, a zalecenia często zmieniają, dlatego pediatrzy muszą śledzić aktualne informacje i dostosowywać swoje działania do zmieniającej się wiedzy medycznej oraz sytuacji epidemiologicznej.

ABSTRACT

In December 2019, the first cases of acute respiratory disease (Coronavirus disease 2019 – COVID- -19) caused by the new coronavirus strain (SARS-CoV-2) appeared in Wuhan, China. In March 2020, WHO officially announced the COVID-19 pandemic. SARS-CoV-2 (also called HCoV-19) compared to other coronaviruses is less virulent with much lower mortality rates, but much more infectious, also in the asymptomatic period. Most infected children have mild clinical symptoms, no fever or signs of pneumonia or appear asymptomatic. Sometimes there is fever, dry cough and fatigue, sometimes there are symptoms from the upper respiratory tract, including nasal congestion and runny nose. Some patients have experienced gastrointestinal symptoms, including abdominal discomfort, nausea, vomiting, abdominal pain and diarrhea. All patients with suspected coronavirus infection must have a SARSCoV- 2 PCR test (nasopharyngeal swab). Depending on the severity of the symptoms, symptomatic medications (paracetamol or ibuprofen), azithromycin (3-days treatment) and chloroquine (arechine) are used in therapy. To minimize the likelihood of infection, always use personal protective equipment and specially prepare your doctor’s office. Knowledge about the SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease is constantly growing, and the recommendations often change, so pediatricians need to be up to date and adapt their activities to changing medical knowledge and epidemiological situations.

POPRZEDNIE NUMERY