Marcin Barylski

 

Hybrydowe leki hipotensyjno-hipolipemizujące – opcja czy konieczność terapeutyczna?

Hybrid hypotensive and lipid-lowering drugs – an option or therapeutic necessity? Medycyna Faktów 2020; 1(46): 8-15. DOI: 10.24292/01.MF.0120.1
STRESZCZENIE

Strategia redukcji globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego polega na jednoczesnym obniżaniu ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu frakcji LDL. Stanowi to szczególne uzasadnienie dla stosowania hybrydowych leków złożonych, zawierających w jednej tabletce zarówno lek hipotensyjny, jak i hipolipemizujący. Szczególnie cenne wydają się w tym kontekście połączenia obejmujące: atorwastatynę, perindopril i amlodypinę.

ABSTRACT

Strategy to reduce global cardiovascular risk depends on simultaneously lowering blood pressure and LDL cholesterol. It justifies the use of hybrid single-pill combinations containing both antihypertensive and lipid-lowering drugs in one tablet. In this context, combinations including atorvastatin, perindopril and amlodipine seem particularly valuable.

POPRZEDNIE NUMERY