Mariusz Siemiński

 

Pregabalina i duloksetyna w leczeniu bólu neuropatycznego. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości

Pregabalin and duloxetin in the treatment of neuropathic pain Medycyna Faktów 2019; 3(44): 265-270. DOI: 10.24292/01.MF.0319.14
STRESZCZENIE

Ból neuropatyczny powstaje w następstwie zaburzenia funkcji obwodowych włókien nerwowych, struktur rdzenia kręgowego lub mózgowia. Obniżeniu ulega próg wzbudzenia komórek nerwowych oraz pojawiają się mechanizmy prowokujące spontaniczne ektopowe wyładowania neuronów. Na poziomie międzykomórkowym zjawiska te są uzależnione od wzmożonej, wywołanej czynnikiem uszkadzającym nerw aktywności glutaminergicznej. Na poziomie subkomórkowym za obniżenie progu wzbudzenia komórek odpowiada zmiana konstelacji przezbłonowych kanałów jonowych, zwłaszcza sodowych i wapniowych. Z tego powodu w jego leczeniu stosuje się leki wpływające na kanały wapniowe (pregabalina) i transmisję noradrenergiczną i serotoninową. W pracy zaprezentowano zasady leczenia oboma preparatami.

ABSTRACT

Neuropathic pain is generated by disturbing the peripheral function of nerve fibers, spinal cord or cerebral. A decreased threshold of excitation of nerve cells and mechanisms provoking spontaneous ectopic neuronal discharges have occurred. At the intercellular level, neuropathic pain depends on the increased glutamatergic activity induced by the nerve-damaging factor. At the subcellular level, a change in the constellation of transmembrane ion channels (especially sodium and calcium) is responsible for the reduction of cell excitation threshold. That’s why in the treatment of neuropathic pain there are used drugs that affect calcium channels (pregabalin) and noradrenergic and serotonin transmission. The paper presents the principles of treatment with both preparations.

POPRZEDNIE NUMERY