Marcin Barylski

 

10 powodów, dla których warto stosować iwabradynę

10 reasons why it is worth to use ivabradine Medycyna Faktów 2019; 3(44): 232-237. DOI: 10.24292/01.MF.0319.7
STRESZCZENIE

Iwabradyna jest unikatowym, nowoczesnym lekiem, którego mechanizm działania polega na blokowaniu prądu If w węźle zatokowo-przedsionkowym. Przekłada się to na zmniejszenie częstości rytmu serca – parametru związanego z niekorzystnym rokowaniem u pacjentów z niewydolnością serca. Współcześnie jest to inna grupa chorych niż spotykana w praktyce klinicznej jeszcze kilka lat temu. Ze względu na inną strukturę demograficzną i inne potrzeby zdrowotne metody leczenia farmakologicznego również muszą ulegać ciągłej modyfikacji. Iwabradyna to lek odpowiadający na potrzeby współczesnego pacjenta – zapewniający nie tylko ograniczenie śmiertelności, ale także wpływający korzystnie na takie czynniki, jak: ryzyko powtórnych hospitalizacji, parametry hemodynamiczne, wydolność wysiłkowa i jakość życia.

ABSTRACT

Ivabradine is a unique, modern drug whose mechanism of action consists in blocking the If current in the sinoatrial node. This translates into a reduction in heart rate – a parameter associated with an unfavorable prognosis in patients with heart failure. Nowadays, it is a different group of patients than it was encountered in clinical practice a few years ago. Due to different demographic structure and other health needs, methods of pharmacological treatment also need to be constantly modified. Ivabradine is a drug that responds to the needs of the modern patient – ensures not only the reduction of mortality, but also has a positive effect on such factors as the risk of repeated hospitalization, haemodynamic parameters, exercise capacity and quality of life.

POPRZEDNIE NUMERY