Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

 

Zastosowanie cilostazolu w chorobie tętnic obwodowych – wskazania i kontrowersje

The use of cilostazol in peripheral arterial disease – indications and controversies Medycyna Faktów 2019; 3(44): 218-224. DOI: 10.24292/01.MF.0319.5
STRESZCZENIE

Miażdżyca to schorzenie ogólnoustrojowe. Choroba niedokrwienna serca często współistnieje z miażdżycą tętnic obwodowych, których najpowszechniejszą postacią jest choroba tętnic kończyn dolnych. Podstawą leczenia miażdżycy są kontrola czynników ryzyka, skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i zaburzeń lipidowych, często także stosowanie leków wpływających na układ krzepnięcia. Te strategie leczenia wpływają korzystnie na rokowanie pacjentów. W przypadku miażdżycy kończyn dolnych częstym codziennym problemem jest jednak chromanie przestankowe. Aktualne wytyczne europejskie dotyczące diagnostyki i leczenia miażdżycy tętnic obwodowych wskazują na cilostazol jako jedyny skuteczny lek objawowy, wydłużający dystans chromania. Cilostazol działa antyagregacyjnie, pacjenci z miażdżycą często mają z kolei wskazania do stosowania kilku leków wpływających na aktywność układu krzepnięcia. Autorzy artykułu podejmują próbę pozycjonowania cilostazolu w czasie, w którym dynamicznie zmieniają się paradygmaty leczenia przeciwkrzepliwego.

ABSTRACT

Atherosclerosis is a systemic disease. Coronary heart disease often coexists with peripheral atherosclerosis, the most common form of which is arterial disease of the lower extremities. The basis of treatment of atherosclerosis is the control of risk factors, effective treatment of hypertension, diabetes, lipid disorders, often also the use of drugs affecting the coagulation system. These treatment strategies have a positive impact on patients’ prognosis. However in the case of atherosclerosis of the lower limbs, intermittent claudication is a common everyday problem. Current European guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral atherosclerosis indicate cilostazol as the only effective symptom drug, prolonging the distance of claudication. Cilostazol has antiaggregative effects, atherosclerosis patients often have indications for the use of several drugs affecting the activity of the coagulation system. The authors of the article attempt to position cilostazol at a time when the paradigms of anticoagulation are dynamically changing.

POPRZEDNIE NUMERY