Marcin Grabowski

  

Metaanaliza jako praca oryginalna

[Metaanalysis as an original work] Medycyna Faktów 2009; 4(5): 68-72. DOI:
STRESZCZENIE

Metaanaliza jest klinicznym badaniem naukowym i pracą oryginalną. Polega na zaprezentowaniu takiej wiedzy, która wynika z analiz, wyliczeń statystycznych i wniosków z różnych badań klinicznych i ich źródeł. Wykorzystuje techniki statystyczne, które polegają na zbiorczej analizie ilościowej wyników tych badań. Komponent terminu metaanaliza – meta, oznacza: „coś więcej”, „coś nad”, wreszcie – „coś nowego”. Nieodłącznym elementem metaanalizy jest dokonanie „przeglądu systematycznego” piśmiennictwa, a w rezultacie wybór według ustalonych kryteriów pełnych publikacji badań klinicznych, które wchodzą w obszar metaanalizy. Metaanaliza, jak każde badanie, zawiera zarówno mocne, jak i słabe strony. Jej przewagą jest większa moc statystyczna aniżeli moc statystyczna jednego badania oraz możliwość sprawdzenia, czy ogólne parametry mają zastosowanie w poszczególnych badaniach pokrewnych, wadą natomiast – fakt, że jest to analiza po fakcie (ang. post-hoc). Głównym miernikiem wyników metaanalizy jest iloraz szans (ang. odds ratio, OR).

ABSTRACT

Meta-analysis is a type of research and original article. It presents knowledge resulted from analysing, statistical assessment and conclusions followed by different research and its sources. Statistically combining and analyzing data of this research is used by meta-analysis. Meta indicate something occurring later, more comprehensive, and finally is often used to name a new. Systematic review is inseparable part of meta-analysis. It means we select full published research data according to fixed criteria. There are benefits and weaknesses of meta-analysis. An advantage of meta-analysis is higher statistical power of an effect than the one of individual research, and statistical testing of overall factors parameters in related studies. A weakness of the method is that it is the post hoc analysis. Odds ratio (OR) is the main effect measures in meta-analysis.

POPRZEDNIE NUMERY