Robert Małecki

  

Benazepril – krok w stronę nefroprotekcji

Benazepril – the step towards nephroprotection Medycyna Faktów 2009; 4(5): 30-36. DOI:
STRESZCZENIE

Rekomendacje kliniczne zalecają leki blokujące układ renina-angiotensyna-aldosteron podawane samodzielnie lub w kombinacjach lekowych w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i albuminurią w przebiegu cukrzycy typu 2. W badaniu AIPRI wykazano, że benazepril w 3-letniej obserwacji powoduje spowolnienie przebiegu przewlekłej choroby nerek dzięki znamiennej redukcji białkomoczu i odsuwa w czasie konieczność leczenia dializami. W badaniach ACCOMPLISH i w badaniu GUARD wykazano szczególną korzyść z łączenia benazeprilu z amlodypiną dla redukcji ryzyka zarówno sercowego, jak i nefrologicznego. Benazepril podawany samodzielnie, jak i w połączeniach lekowych stanowi właściwy wybór w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

ABSTRACT

Clinical practice guidelines recommend blockers of the renin-angiotensin system alone or in combination with other agents to reduce blood pressure and albuminuria in patients with type 2 diabetes. In the AIPRI study after 3-yr follow-up, benazepril provides renoprotection by a significant proteinuria reduction and risk reduction in the treatment group for doubling baseline serum creatinine concentration or the need for dialysis. In ACCOMPLISH and in GUARD trials drug combinations of benazepril and amlodypine proved the efficacy for patients with cardiovascular and kidney disease progression. Benazepril alone or in combination with CCB becomes the cornerstone strategy in the management of patients with chronic nephropaties with proteinuria and with chronic renal failure.

POPRZEDNIE NUMERY