Tomasz Banasiewicz, Łukasz Krokowicz, Katarzyna Borycka-Kiciak, Adam Bobkiewicz

  

Badanie porównujące profil uwalniania się w jelicie aktualnie dostępnych na rynku polskim produktów zawierających maślan sodu

A study comparing the release profile of currently available products containing sodium butyrate in the intestine Medycyna Faktów 2017; 4(suplement).   
STRESZCZENIE

Kwas masłowy odgrywa bardzo istotną rolę w metabolizmie i fizjologii błony śluzowej przewodu pokarmowego. Preparaty zawierające kwas masłowy mogą działać bardzo korzystnie w szeregu procesów chorobowych jelita grubego. Warunkiem ich efektywnego działania jest odpowiednie zabezpieczenie maślanu sodu przed zbyt szybkim wchłonięciem. W przedstawianym badaniu analizowano profil uwalniania krystalicznego maślanu sodu oraz dostępnych na rynku preparatów.

ABSTRACT

Butyric acid plays a significant role in the metabolism and physiology of the gastrointestinal mucosa. Butyric acid formulas can act very favourably in many colorectal diseases. The condition for effective treatment of these preparations is adequate protection of sodium butyrate from too rapid absorption. The study investigated the release profile of crystalline sodium butyrate and the commercially available formulations.

POPRZEDNIE NUMERY