Barbara Chybowska, Wojciech Braksator

  

Leki beta-adrenolityczne w redukcji ryzyka okołooperacyjnego zabiegów pozasercowych w świetle nowych wytycznych

Beta-adrenolytic drugs in perioperative risk reduction of non-cardiac surgery in the light of the new guidelines Medycyna Faktów 2009; 4(5): 14-18. DOI:
STRESZCZENIE

Ostatnie badania wskazują, że leki beta-adrenolityczne zmniejszają okołooperacyjne niedokrwienie i mogą redukować ryzyko wystąpienia zawału serca i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych operacjom pozasercowym. Jednak rutynowe rozpoczynanie leczenia od podawania dużej dawki metoprololu o powolnym uwalnianiu, w dniu operacji, bez indywidualnego doboru, wiązało się, jak wykazano w badaniu POISE, z ogólnym wzrostem śmiertelności. W jaki sposób pogodzić ze sobą te niespójne dane? Niedawno ukazały się pierwsze w historii wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego i postępowania okołozabiegowego podczas operacji pozasercowych, a amerykańskie towarzystwa kardiologiczne opublikowały uaktualnienie wytycznych dotyczących opieki okołooperacyjnej z 2007 r., które odnosi się głównie do profilaktycznego użycia beta-adrenolityków w okresie okołozabiegowym. W artykule, w oparciu o nowe zalecenia, przedstawiamy aktualną wiedzę na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania beta-adrenolitykow oraz praktyczne wskazówki: u kogo, jak i kiedy okołooperacyjna blokada receptorów beta-adrenergicznych powinna zostać zastosowana?

ABSTRACT

Current studies suggest that beta-blockers reduce perioperative ischemia and may reduce the risk of myocardial infarction and cardiovascular death in high-risk patients expose to non-cardiac surgery. However, routine administration of higher-dose long-acting metoprolol in betablocker– naïve patients on the day of surgery and in the absence of dose titration in POISE trial was associated with an overall increase in mortality. How should clinicians reconcile these conflicting data? Recently the European Society of Cardiology has issued its first-ever guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery and American Societies of Cardiology issues a focused update of the “ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery”, which addresses predominantly the prophylactic use of beta blockers perioperatively. In this article, based on new guidelines, we present current knowledge about effectiveness and safety of betablockers and practical concerns, such as whom, how and when perioperative beta-blocker therapy should be prescribed.

POPRZEDNIE NUMERY