Jowita Szeligowska, Artur Mamcarz

  

Interakcje inhibitorów pompy protonowej i leków przeciwpłytkowych z perspektywy badań TRITON-TIMI 38 i PRINCIPLE-TIMI 44

Proton pump inhibitors and antiplatelet drugs interactions from perspective of TRITON-TIMI 38 and PRINCIPLE-TIMI 44 trials Medycyna Faktów 2009; 4(5): 6-11. DOI:
STRESZCZENIE

Konieczność stosowania przez 12 miesięcy podwójnej terapii przeciwpłytkowej kwasem acetylosalicylowym (ASA) i klopidogrelem (a niekiedy i terapii potrójnej – z doustnym antykoagulantem: warfaryna, acenokumarol) u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym i/lub przezskórnej interwencji wieńcowej niesie za sobą wzrost ryzyka powikłań krwotocznych. W profilaktyce i leczeniu uszkodzeń błony śluzowej przewodu pokarmowego, które są związane ze stosowaniem ASA i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, preferuje się inhibitory pompy protonowej (PPI). Jednak pojawiły się doniesienia, że PPI mogą zmniejszać skuteczność terapeutyczną pochodnych tienopirydyny (klopidogrel, prasugrel), ponieważ mają ten sam szlak przemian enzymatycznych. Analiza dwóch badań (TRITON-TIMI 38 i PRINCIPLE-TIMI 44) nie potwierdziła tej hipotezy. Potrzebne są dalsze randomizowane badania, które wyjaśniłyby tę kwestię. W codziennej praktyce zaś warto wesprzeć się zaleceniami ekspertów.

ABSTRACT

The necessity of using by patients after acute coronary syndrome or/and percutaneous coronary intervention both aspirin and clopidogrel for 12 month sometimes with anticoagulant treatment (warfarin, acenocumarol) is associated with increased risk of haemorrhages . Proton pump inhibitors (PPI) are used in treatment or preventive treatment injury of tunica mucosa upper part of gastrointestinal tract associated with using aspirin or non-steroidal anti-inflammatory drug. However, several studies have raised concerns that many PPI’s might diminish the antiplatelet effects of thienopyridines (clopidogrel or prasugrel) because of being metabolized by the same metabolic path. The analysis of two trials TRITON-TIMI 38 and PRINCIPLE-TIMI 44 did not confirm this hypothesis. Further randomized trials are needed. Daily practice should be supported by experts recommendations.

POPRZEDNIE NUMERY