Marcin Wełnicki, Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz

 

Ramipryl z amlodypiną – klasycznie, wciąż skutecznie

Ramipril with amlodipine – classic and still effective Medycyna Faktów 2017; 4(37): 336-343. DOI: 10.24292/01.MF.0417.6
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze jest zjawiskiem powszechnym. Pomimo coraz większej świadomości społecznej wciąż jednak u zbyt małego odsetka osób trwale uzyskujemy prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego. Większość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wymaga przynajmniej 2 leków hipotensyjnych. Aktualne wytyczne zachęcają, aby stosować gotowe skojarzenia lekowe. Jednocześnie odchodzi się obecnie od pojęcia efektu klasy, a decydując o schemacie farmakoterapii, coraz częściej analizujemy właściwości konkretnych cząsteczek. W niniejszym artykule przedstawiono omówienie najważniejszych właściwości ramiprylu i amlodypiny oraz dotyczących ich badań. Chociaż leki te od lat są dostępne na rynku, ich połączenie wciąż stanowi atrakcyjną i jednocześnie nie w pełni wykorzystywaną w praktyce opcję terapeutyczną.

ABSTRACT

Arterial hypertension is common condition. Still many patients don’t reach their target blood pressure despite increasing awareness of hypertension. Most of hypertensive patient require 2 or more drugs. Guidelines encourage us to use so called fixed dose drugs. In the meantime we move away from class effect philosophy and pay much more attention to exact drug pharmacological properties and clinical effects. In this article we make a review of date about ramipril and amlodipine. Both are present in cardiology for years. Their connection remains very attractive therapeutic option, still not fully used.

POPRZEDNIE NUMERY