Adam Ostrowski, Tomasz Drewa

 

Zastosowanie trimetoprimu w leczeniu zakażeń układu moczowego – podsumowanie wytycznych

Trimethoprim in the treatment of urinary tract infections – guidelines review Medycyna Faktów 2017; 4(37): 308-312. DOI: 10.24292/01.MF.0417.2
STRESZCZENIE

Wstęp: Zakażenia układu moczowego pozostają jedną z najczęstszych przyczyn przepisywania antybiotyków. Pomimo jasnych wytycznych dotyczących dawkowania leków w poszczególnych wskazaniach przeprowadzone badania pokazują znaczną różnorodność stosowanych terapii. Cel: Celem poniższej pracy jest podsumowanie najważniejszych wytycznych pod kątem zastosowania trimetoprimu w leczeniu zakażeń układu moczowego. Metody: Podsumowano wytyczne Urological Infections wydane przez European Association of Urology (EAU) pod kątem wskazań do stosowania trimetoprimu, jak również wytyczne Center for Disease Control and Prevention (CDC), Infectious Diseases Society of America (IDSA), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) oraz Management of infection guidance for primary care for consultation and local adaptation opublikowane przez Public Health England (PHE). Wnioski: Trimetoprim pozostaje skutecznym lekiem przeciwbakteryjnym zarówno w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego, profilaktyce okołooperacyjnej, jak i w wybranych innych infekcjach układu moczowego.

ABSTRACT

Introduction: Urinary tract infections remain one of the most common reasons of prescribing antibiotics. Even though we have clear guidelines for treatment of every kind of infections and the time of their usage, carried out studies suggest that the administrated treatment have a huge heterogeneity. Aim: To summarize the available guidelines and identify the role of trimethoprim in the treatment of urinary tract infections. Methods: Major guidelines were analyzed, including: Urological Infections by European Association of Urology (EAU), Guidelines from Center for Disease Control and Prevention (CDC), Infectious Diseases Society of America (IDSA), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), as well as Management of infection guidance for primary care for consultation and local adaptation by Public Health England (PHE). Conclusions: Trimethoprim remains an effective antibiotic in the treatment of uncomplicated urinary tract infections, per surgical prophylaxis and selected other urinary tract infections.

POPRZEDNIE NUMERY