Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski

 

Wpływ przewlekłych dermatoz na otoczenie pacjenta

The influence of chronic dermatosis on the patient environment Medycyna Faktów 2017; 3(36): 221-224. DOI:
STRESZCZENIE

U pacjentów z dermatozami stwierdza się istotne obniżenie jakości życia. Problemem jest również fakt, że zmiany skórne są widoczne dla otoczenia, co wzmaga poziom stygmatyzacji, czyli poczucia odrzucenia społecznego. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ schorzeń dermatologicznych na otoczenie. Choroba jednej osoby z rodziny powoduje wymierny stres psychologiczny u wszystkich jej członków. Zaburzeniu ulegają też relacje interpersonalne zarówno wewnątrz rodziny, jak i poza nią. Wszyscy jej członkowie obarczeni są koniecznością poświęcenia więcej czasu osobie chorej, która często nie może wykonywać niektórych codziennych czynności lub musi ograniczać codzienne funkcjonowanie, np. chory na atopowe zapalenie skóry powinien unikać ekspozycji na czynniki drażniące czy alergizujące. Może to mieć istotny wpływ na członków rodziny.

ABSTRACT

Among patients with dermatoses a significant reduction in quality of life is observed. The problem is that skin lesions are visible to others, which increases the level of stigmatization, the sense of social rejection. In recent years more attention is paid to the influence of dermatological diseases on the environment. The illness of one person in the family causes measurable psychological stress for all family members. Interpersonal relationships are also disturbed both within the family and outside the family itself. All family members are burdened with the need to devote more time to the ill person. The patient can not perform or has to reduce normal everyday activities such as atopic dermatitis should avoid exposure to irritants or allergens. This may also have an effect on the family.

POPRZEDNIE NUMERY