Przemysław Pacan, Jacek Szepietowski

 

Dlaczego pacjenci rezygnują z terapii dermatologicznej?

Why patients abandon the dermatologic therapy? Medycyna Faktów 2017; 3(36): 213-216. DOI:
STRESZCZENIE

Rezygnacja z leczenia przez pacjentów dermatologicznych obejmuje nie tylko zaniechanie leczenia, ale również niepodejmowanie terapii w ogóle lub niestosowanie się do zaleceń lekarza. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać m.in. w przewlekłości, uciążliwości i nieskuteczności terapii, wpływających na niestosowanie się do zaleceń lekarskich. Współwystępowanie wtórnych objawów: zaburzeń depresyjnych i lękowych, również może skłaniać do zaniechania lub niepodejmowania leczenia. Zwraca się uwagę na compliance i concordance jako różne strategie relacji między pacjentem a lekarzem. W przypadku psychodermatoz niekiedy obserwujemy odmowę podjęcia leczenia w związku z brakiem wglądu w chorobę.

ABSTRACT

Abandoning treatment among dermatological patients is complex concerns not only resignation from the treatment but also lack of usage the drugs as recommended by the doctors. Causes among others include duration, severity, and ineffectiveness of treatment that affects non-compliance. Co-occurrence of secondary symptoms of depressive and anxiety disorders may also be the factors leading to discontinuation or non-treatment. Attention is paid to compliance and concordance as different strategies of the patient–doctor relationship. In the case of psychodermatoses, occasionally we observe refusal for the treatment due to lack of insight into the disease.

POPRZEDNIE NUMERY