Wioletta Wydra, Marek Kuch

 

Metoprolol – jeden lek, siedem wskazań terapeutycznych

Metoprolol – one drug, seven therapeutic indications Medycyna Faktów 2017; 2(35): 146-151. DOI:
STRESZCZENIE

Metoprolol to kardioselektywny β-bloker pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Jest jednym z β-blokerów mających najwięcej wskazań terapeutycznych. W wybranych wskazaniach zalecany jest u dzieci po 6. r.ż. oraz u kobiet w ciąży. Preparat o przedłużonym uwalnianiu zapewnia stałe stężenie terapeutyczne przez 24 h. Metoprolol może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z niewydolnością nerek.

ABSTRACT

Metoprolol is a cardioselective β-blocker, devoid of internal sympathomimetic activity. It is one of the β-blockers with the most therapeutic indications. In selected indications it is recommended for children over 6 years of age and pregnant women. The sustained release formulation provides a steady therapeutic concentration for 24 h. Metoprolol can be safely used in patients with renal failure.

POPRZEDNIE NUMERY