Łukasz Januszkiewicz, Marcin Grabowski

 

Pozahipotensyjne korzyści ze stosowania kandesartanu ze szczególnym uwzględnieniem populacji kobiet

Other than antihypertensive candesartan benefits with focus on women Medycyna Faktów 2017; 2(35): 93-98. DOI:
STRESZCZENIE

Kandesartan to selektywny antagonista receptora AT1 dla angiotensyny II szeroko stosowany w chorobach układu sercowo-naczyniowego, które stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W strukturze zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych dominują rozpoznania niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego i chorób układu naczyniowo-mózgowego. W artykule omówiono aktualną pozycję kandesartanu w leczeniu ww. jednostek chorobowych ze szczególnym zaakcentowaniem jego zastosowania u kobiet, a także właściwości przeciwzapalne molekuły, które w przyszłości mogą się przyczynić do rozszerzenia docelowej grupy pacjentów leczonych kandesartanem.

ABSTRACT

Candesartan is a selective angiotensin II AT1 receptor blocker which is widely used in cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world. High cardiovascular mortality is mainly result of heart failure, hypertension and cerebrovascular disease. This review provides present candesartan position in the cardiovascular disease treatment. We focused on candesartan administration in women and we described the anti-inflammatory properties which might broaden the group of patients treated with candesartan in the future.

POPRZEDNIE NUMERY