Michał Ciurzyński

 

Iwabradyna w leczeniu niewydolności serca

Ivabradine in the treatment of heart failure Medycyna Faktów 2017; 1(34): 22-25. DOI:
STRESZCZENIE

W czerwcu 2016 r. w „European Heart Journal” ukazały się wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca. Dokument ten aktualizuje dotychczasowe dane na ten temat oraz stanowi cenny przewodnik dla lekarzy praktyków. Najnowsze wytyczne bardzo wysoko pozycjonują iwabradynę w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Szereg badań naukowych wskazuje na poprawę rokowania chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczonych iwabradyną. Według autorów wytycznych terapię tym lekiem należy rozważyć w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u objawowych pacjentów z: frakcją wyrzutową lewej komory serca ≤ 35%, rytmem zatokowym i spoczynkową czynnością serca ≥ 70/min mimo leczenia β-adrenolitykami w dawkach udokumentowanych w badaniach klinicznych (maksymalnie tolerowanych), inhibitorem konwertazy angiotensyny (lub sartanem) i antagonistą aldosteronu (lub sartanem). W artykule przedstawiono najważniejsze dane dotyczące zastosowania iwabradyny u chorych z niewydolnością serca oraz zaprezentowano opis przypadku chorej z ciężką niewydolnością serca, u której zastosowano iwabradynę.

ABSTRACT

In June 2016 „European Heart Journal” published the guidelines of the European Society of Cardiology on the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. This document updates the data on the diagnosis and management of patients with heart failure. This guidelines emphasize that ivabradine improves prognosis in patients with chronic heart failure. According to the guidelines ivabradine should be considered to reduce the risk of heart failure hospitalization or cardiovascular death in symptomatic patients with LVEF ≤ 35%, in sinus rhythm and a resting heart rate ≥ 70 bpm despite treatment with an evidence-based dose of β-blocker (or maximum tolerated dose below that), ACE-I (or ARB), and an MRA (or ARB). The article presents the most important data concerning the use of ivabradine in patients with heart failure and describes the case of a patient with severe heart failure, in which the ivabradine was used.

POPRZEDNIE NUMERY