Tomasz Kubiatowski, Tomasz Jankowski

 

Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej

The role of human recombinant erythropoietin in treatment of anemia in cancer patients Medycyna Faktów 2017; 1(34): 14-21. DOI:
STRESZCZENIE

Niedokrwistość jest jednym z najczęstszych efektów zaburzenia funkcji układu hematopoetycznego u chorych na nowotwory. W chwili rozpoznania choroby nowotworowej diagnozuje się ją u 30% nieleczonych i 60–70% otrzymujących chemioterapię lub radioterapię. Metoda leczenia niedokrwistości zależy od: nasilenia zaburzenia, stosowanej terapii i objawów klinicznych; może ona polegać na przyjęciu postawy wyczekującej, wdrożeniu rekombinowanych erytropoetyn lub przetoczeniu koncentratu krwinek czerwonych zgodnych grupowo. Erytropoetyna to hormon glikoproteinowy syntetyzowany w warunkach fizjologicznych głównie przez komórki śródmiąższowe nerki (ok. 90%). Obecnie rutynowo stosowane są 3 ludzkie rekombinowane erytropoetyny mające zbliżone mechanizmy działania. To epoetyna α, epoetyna β, oraz darbepoetyna α. Podawanie rekombinowanych erytropoetyn ludzkich może się wiązać także z wymierną korzyścią terapeutyczną przejawiającą się zwiększoną odpowiedzią komórek nowotworowych na cytostatyki. Stosowanie erytropoetyn wiąże się jednak z wysokim ryzykiem powikłań, w tym zakrzepowo-zatorowych. Wynika ono z samej choroby nowotworowej i towarzyszącej jej niejednokrotnie nadpłytkowości, a potęguje je dodatkowo występowanie w wywiadzie: zabiegów chirurgicznych, długotrwałego unieruchomienia, stosowania preparatów hormonalnych, nadciśnienia tętniczego i powikłań zakrzepowo-zatorowych.

ABSTRACT

Anaemia is one of the most frequent results of the hematopoietic system disorder in cancer. At the time of cancer diagnosis, it is observed in 30% of untreated patients, and in 60–70% of patients receiving chemotherapy or radiotherapy. The choice of treatment for anaemia depends on the severity of disorder, the type of therapy and clinical symptoms, and may include watchful waiting, recombinant erythropoietin injection or red blood cell transfusion. Erythropoietin is a glycoprotein hormone synthesized in physiological conditions by interstitial cells of the kidney (approx. 90%). In routine medical practice, 3 kinds of human recombinant erythropoietin are used, which demonstrate a similar mechanism of action. These are erythropoietin α, erythropoietin β and darbapoietin α. The use of recombinant human erythropoietin may also be associated with measurable therapeutic benefits manifested by an increased response of cancer cells to cytotoxic drugs. However, their use is associated with a high risk of complications, including thromboembolic events. The risk results from the presence of cancer and accompanying thrombocythemia, a history of undergone surgical operations, prolonged immobilization, hypertension and thrombophlebitis.

POPRZEDNIE NUMERY