Anna E. Płatek, Filip M. Szymański

 

Wytyczne PTNT 2015 jako najnowszy dokument dotyczący diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego. Miejsce nowych molekuł hipotensyjnych na przykładzie zofenoprilu

Guidelines of the Polish Society of Arterial Hypertension as the newest document of diagnostics and treatment of hypertension. Place of the new hypotensive drugs on an example of zofenopril Medycyna Faktów 2015; 2(27): 81-86. DOI:
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze jest nie tylko jedną z najczęściej występujących w populacji ogólnej chorób, ale także jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na ogromne piętno, jakie nadciśnienie tętnicze wywiera w populacji ogólnej, przyciąga ono nieustającą uwagę zarówno lekarzy klinicystów, jak i towarzystw naukowych. W maju 2015 r. wydano najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), systematyzujące wiedzę na temat diagnostyki i leczenia omawianej choroby. Szczególnie dużo uwagi w tym dokumencie poświęcono farmakoterapii, również z zastosowaniem nowoczesnych molekuł takich jak zofenopril, którego miejsce w wytycznych PTNT omówiono w niniejszym podsumowaniu.

ABSTRACT

Hypertension is not only one of the diseases most common in the general population, but also one of the main risk factors for cardiovascular disease. Due to the large burden of hypertension in the general population, it attracts continous attention of both clinicians as well as scientific societies. In May 2015 the latest recommendations of Polish Society of Arterial Hypertension (PTNT) were issued. They systematize knowledge about the diagnostics and treatment of the disease. In the document particular attention was paid to pharmacotherapy, also with a use of modern molecules such as zofenopril, which place in the PTNT guidelines is discussed in this summary.

POPRZEDNIE NUMERY