Marcin Barylski

 

10 powodów, dla których warto stosować ramipril

Ten reasons why it is worth to use ramipril Medycyna Faktów 2015; 2(27): 59-65. DOI:
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze jest niezwykle istotnym czynnikiem ryzyka, powodującym prawie połowę incydentów wieńcowych i udarów mózgu. Według obowiązujących wytycznych przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu terapii hipotensyjnej najistotniejsze jest oszacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, związanego ze stopniem nadciśnienia oraz z liczbą i rodzajem współistniejących czynników ryzyka. Współczesne leczenie hipotensyjne polega nie tylko na uzyskaniu trwałej normotensji przy zachowaniu dobrej jakości życia, lecz także na korygowaniu zaburzeń hemodynamicznych i metabolicznych, a przede wszystkim – na przedłużaniu życia poprzez redukcję zachorowalności i umieralności z powodu incydentów wieńcowych, niewydolności serca oraz udarów mózgu. U większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i różnymi schorzeniami współistniejącymi lub wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych najkorzystniejszym wyborem może być lek blokujący układ renina–angiotensyna–aldosteron. W chorobie niedokrwiennej serca i innych sytuacjach wysokiego ryzyka krążeniowego szczególna rola przypada ramiprilowi, który oprócz działania hipotensyjnego wykazuje wybitne właściwości kardio- i wazoprotekcyjne.

ABSTRACT

Hypertension is an important risk factor, causing almost half of coronary events and strokes. According to current guidelines, when deciding to start antihypertensive therapy the most important is to estimate total cardiovascular risk associated with degree of hypertension and quantity and type of concomitant risk factors. Contemporary antihypertensive treatment is not just about obtaining permanent normotension while maintaining a good quality of life, but also for the correction of hemodynamic and metabolic disorders, and above all – to prolong life by reducing morbidity and mortality from coronary events, heart failure and stroke. In most patients with hypertension and coexisting various disorders or high risk for cardiovascular complications, renin–angiotensin–aldosterone blocking agents may represent the most appropriate choice. Ramipril plays a significant role in patients with coronary disease or multiple risk factors considering its outstanding cardiac and vasoprotective properties.

POPRZEDNIE NUMERY