Marcin Grabowski

 

Komentarz [Pacjent leczony ambulatoryjnie z objawami niewydolności serca i wywiadem hospitalizacji z powodu niewydolności serca]

Commentary [Ambulatory patient with signs of heart failure (HF) and a history of hospitalisation due to HF exacerbation] Medycyna Faktów 2015; 2(27): 20-21. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

 
ABSTRACT

None

 

POPRZEDNIE NUMERY