Paweł Balsam

 

Pacjent leczony ambulatoryjnie z objawami niewydolności serca i wywiadem hospitalizacji z powodu niewydolności serca

Ambulatory patient with signs of heart failure (HF) and a history of hospitalisation due to HF exacerbation Medycyna Faktów 2015; 2(27): 16-19. DOI:
STRESZCZENIE

Objawy ograniczające codzienną aktywność fizyczną u pacjentów z niewydolnością serca (HF, heart failure) leczonych ambulatoryjnie wpływają na pogorszenie jakości ich życia. Postępowanie zgodne z wytycznymi dotyczącymi pacjentów z HF powoduje wydłużenie przeżycia, zmniejszenie ryzyka kolejnej hospitalizacji oraz redukcję nasilenia objawów. Uzupełnianie terapii HF o iwabradynę wpływa na poprawę wydolności fizycznej oraz jakości życia przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kolejnej hospitalizacji, co może skutkować poprawą rokowania szczególnie w przypadku pacjentów, którzy przebyli już hospitalizacje wtórne do zaostrzenia objawów.

ABSTRACT

Symptoms limiting daily physical activity among patients with heart failure (HF) result in quality of life. Proceedings according to the guidelines for patients with HF increase the length of survival, reduce the risk of subsequent hospitalization and the severity of symptoms. The therapy of heart failure supplemented with ivabradine improves the functional capacity and quality of life while reducing the risk of subsequent hospital admissions. It may result in prognosis improving especially in the case of a patient who has already had past hospitalizations secondary to worsening of symptoms.

POPRZEDNIE NUMERY