Paweł Balsam

 

Pacjent z niewydolnością serca kilkukrotnie hospitalizowany w krótkim czasie

Patient with heart failure and recurrent hospitalisations in a short period of time Medycyna Faktów 2015; 2(27): 9-14. DOI:
STRESZCZENIE

Nawracające hospitalizacje z powodu ponownych zaostrzeń objawów niewydolności serca są niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Zlecając przy wypisie podobne postępowanie jak w poprzednim, możemy się liczyć z nawrotem sytuacji po pewnym czasie. Dlatego przygotowanie pacjenta do wypisu, po kolejnym zaostrzeniu, powinno być impulsem do weryfikacji farmakoterapii i intensyfikacji leczenia, czy to poprzez modyfikację dawek, czy też poprzez dołączanie dodatkowych opcji, np. iwabradyny.

ABSTRACT

Recurrent hospitalisations due to exacerbations of heart failure are unfavorable prognostic factors. By commissioning a similar approach with the current discharge as with the previous one, we can expect a recurrence of the situation after some time. Therefore the preparation of patient for discharge, after another exacerbation should be an impulse to verify pharmacotherapy and intensify treatment, either by modifying the dosage or appending additional options, for example, ivabradine.

POPRZEDNIE NUMERY