Paweł Balsam

 

4 powody, dla których warto stosować kandesartan

4 reasons to use candesartan Medycyna Faktów 2015; 1(26): 40-43. DOI:
STRESZCZENIE

Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące postępowania z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym wskazują pięć podstawowych grup leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego: inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, antagonistów kanałów wapniowych, antagonistów receptorów dla angiotensyny II, diuretyki i β-adrenolityki. Każda z tych grup zawiera ciekawe substancje, które pomimo tego samego mechanizmu działania cechują się pewnymi dodatkowymi właściwościami. Kandesartan, przedstawiciel grupy antagonistów receptorów dla angiotensyny II, ma udowodniony wpływ na redukcję chorobowości i śmiertelności u pacjentów z niewydolnością serca, skutecznie obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza ryzyko udaru mózgu u pacjentów z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym oraz prawdopodobnie redukuje ryzyko rozwoju cukrzycy. Jednocześnie jest lekiem bardzo dobrze tolerowanym. Kandesartan ze swoją skutecznością i dobrą tolerancją leczenia stanowi dobrą alternatywę w terapii szerokiej rzeszy chorych z nadciśnieniem tętniczym.

ABSTRACT

Actual guidelines of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension on the management of patients with hypertension suggest five main groups of drugs used in the treatment of hypertension: angiotensin-converting enzyme inhibitors, calcium channel antagonists, angiotensin II receptor blockers, diuretics and β-blockers. Each of these groups has interesting substances that despite the same mechanism of action present certain additional properties. Candesartan, a representative group of antagonists of angiotensin II receptors have been shown to reduce morbidity and mortality in patients with heart failure, effectively lower blood pressure, reduce the risk of stroke in patients with isolated systolic hypertension, and possibly reduce the risk of development of diabetes. At the same time it is very well tolerated drug. Candesartan with its efficacy and good tolerance of the treatment is a good alternative for the treatment of a wide range of patients with hypertension.

POPRZEDNIE NUMERY