Andrzej Potemkowski, Tadeusz Parnowski, Tomasz Gabryelewicz

 

Choroba Alzheimera – opisy przypadków klinicznych

Alzheimer’s disease – case reports Medycyna Faktów 2015; 1(26): 11-19. DOI:
STRESZCZENIE

Pierwszy przypadek ilustruje rozwój objawów tworzących klasyczny obraz choroby Alzheimera i, mimo tego, rozpoznanie postawione z opóźnieniem. Wskazuje on ponadto na znaczenie wielospecjalistycznej diagnostyki i wielopłaszczyznowego leczenia. Drugi przypadek pokazuje, że w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym kluczową rolę odgrywa opiekun. Od jego wiedzy zależy prawidłowość rozpoznania i bezpieczeństwo leczenia chorego. Z kolei w trzecim przypadku wykazano, że leczenie inhibitorami cholinesterazy może zmniejszyć ryzyko lub opóźnić wystąpienie zaburzeń zachowania i redukować nasilenie niektórych objawów. Otępienie zwykle zaczyna się od zaburzeń procesów poznawczych. W większości przypadków deterioracji poznawczej towarzyszą zaburzenia zachowania, które są bolesne i uciążliwe zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów. Niektóre zaburzenia, takie jak pobudzenie czy agresja, mogą być groźne dla chorych i osób z ich otoczenia.

ABSTRACT

The first case illustrates the development of symptoms which form the classic picture of Alzheimer’s disease, and, despite this, a delayed diagnosis. It also illustrates the importance of multi-specialist diagnostics and multidimensional treatment. The second case shows that in diagnostic- therapeutic approach in Alzheimer’s disease caregiver is on key position. Due to his knowledge the diagnosis is improved and treatment is safe. And in the third case it was proven that treatment with cholinesterase inhibitors may delay the onset of behavioral disturbances and reduce the severity of some symptoms. Cognitive manifestations usually are the primary abnormalities in dementia. In most cases cognitive deterioration arise in association with behavioral disturbances, which are distressing for both patients and their caregivers. Some disturbances like agitation and aggression may be disruptive and life-treating for patients and surrounding people.

POPRZEDNIE NUMERY