Wioletta Dyrla, Marek Kuch

 

Przypadek kliniczny. Niesystematyczna terapia moczopędna – zaostrzenie niewydolności serca

Case report. Unsystematic diuretic therapy – exacerbation of heart failure Medycyna Faktów 2015; 1(26): 8-9. DOI:
STRESZCZENIE

Leki moczopędne należą do podstawowych leków objawowych w niewydolności serca. Częste, gwałtowne mikcje mogą się przyczynić do pogorszenia jakości życia pacjentów oraz przerywania leczenia diuretycznego. Torasemid w porównaniu z furosemidem powoduje łagodniejsze i rozłożone w czasie mikcje, co korzystnie wpływa na jakość życia i compliance.

ABSTRACT

Diuretics are the main symptomatic drugs in the heart failure. Frequent rapid micturition can cause deterioration of the patients quality of life and diuretic treatment discontinuation. Torasemide compared with furosemide causes less rapid micturition and spread evenly throughout the day. Torasemide has positive effect on the quality of life and compliance.

POPRZEDNIE NUMERY