Wojciech Derkowski

Przedruk z: Winpocetyna. Znaczenie w praktyce klinicznej. Biblioteka Medycyny Faktów. Warszawa 2013: 21-30.

Efekt neuroprotekcyjny i działanie nootropowe winpocetyny

Neuroprotective effect and nootropic activity of vinpocetine Medycyna Faktów 2014; 2(23): 79-85. DOI:
STRESZCZENIE

Winpocetyna jest lekiem znanym od wielu lat i często stosowanym zarówno przez lekarzy rodzinnych, jak i przez specjalistów neurologów. Powszechnie uważa się, co znajduje potwierdzenie w badaniach przedklinicznych i klinicznych, że winpocetyna poprawia przepływ w naczyniach mózgowych poprzez selektywne zmniejszanie ich oporu naczyniowego, bez wpływu na ogólnoustrojowe ciśnienie krwi. Jest to podstawa szerokiego zastosowania winpocetyny w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, w tym w udarze mózgu, encefalopatii naczyniopochodnej i nadciśnieniowej oraz w otępieniu naczyniopochodnym. Oprócz tego winpocetyna ma najprawdopodobniej bardziej złożony i wieloczynnikowy mechanizm działania, obejmujący także m.in. działanie neuroprotekcyjne i nootropowe. Celem pracy jest przegląd i ocena dotychczas wykonanych badań potwierdzających działanie neuroprotekcyjne i nootropowe winpocetyny. Działanie nootropowe i efekt neuroprotekcyjny winpocetyny umożliwiają wykorzystanie jej w leczeniu chorób zwyrodnieniowych mózgu, przebiegających z otępieniem, a więc przede wszystkim choroby Alzheimera. Jednak diagnostyka, zwłaszcza początkowej fazy choroby Alzheimera, ciągle jeszcze jest obarczona dużą dozą niepewności, co utrudnia ocenę wpływu leczenia winpocetyną na jej przebieg. Być może nowe techniki elektroneurofizjologiczne będą mogły pomóc w ocenie postępu choroby i w jego modyfikacji (spowolnienia) przez winpocetynę.

ABSTRACT

Vinpocetine is a drug known for many years and often used by both practitioners and specialists neurologists. It is generally believed that is supported by preclinical and clinical studies that vinpocetine improves the flow in the cerebral vessels by selectively reducing the vascular resistance without affecting systemic blood pressure. This is the basis of widespread use of vinpocetine in vascular diseases of the central nervous system, including stroke, vascular and hypertensive encephalopathy and vascular dementia. In addition, the mechanism of action of vinpocetine is probably more complex and multifactorial and includes inter alia neuroprotective and nootropic effects. The aim of this article is the review and evaluation of already completed studies confirming the neuroprotective effect and nootropic activity of vinpocetine. Nootropic activity and neuroprotective effect of vinpocetine can utilize it in the treatment of degenerative brain disorders with dementia, such as, primarily Alzheimer’s disease. However, diagnostics, especially the initial stages of Alzheimer’s disease is still with a high degree of uncertainty, making it difficult to assess the impact of treatment with vinpocetine on its course. Perhaps new electroneurophysiological technics will be able to help assess the progress of the disease and its modification (slowing) by treatment with vinpocetine.

POPRZEDNIE NUMERY