Wioletta Dyrla, Marek Kuch

 

Torasemid i furosemid – podobieństwa i różnice

Torasemide and furosemide – similarities and differences Medycyna Faktów 2014; 2(23): 7-11. DOI:
STRESZCZENIE

Torasemid i furosemid to przedstawiciele diuretyków pętlowych o identycznym mechanizmie działania moczopędnego. Należą do pochodnych kwasu sulfamylobenzoesowego. Różnice w budowie chemicznej powodują, że leki te mają odmienne właściwości farmakokinetyczne i dodatkowe działanie. Torasemid w porównaniu z furosemidem posiada większą biodostępność, wyższy stopień wiązania z białkami, a także dłuższy czas połowicznego rozpadu. Właściwości te sprawiają, że działa on szybciej, dłużej i rzadziej powoduje gwałtowne mikcje niż furosemid. Torasemid po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, nawet w sytuacji przewodnienia w chorobach serca, nerek oraz wątroby. Siła działania torasemidu jest czterokrotnie większa niż siła furosemidu. Dawce 40 mg furosemidu odpowiada 10 mg torasemidu. Torasemid ma dodatkowo aktywność przeciwaldosteronową i hamuje proces włóknienia oraz przebudowy miokardium.

ABSTRACT

Torasemide and furosemide are representatives of the loop diuretics with the same mechanism of action. They belong to the group of sulfonyl benzoic acid. Differences in the chemical structure make these drugs have different pharmacokinetic properties and an additive effect. Torasemide in comparison with furosemide has a higher bioavailability, high protein binding, and the longer half-life. These properties make that torasmide works faster, longer and less frequently causes rapid micturition than furosemide. Torasemide after oral administration is well absorbed from the gastrointestinal tract even in situations of fluid overload in diseases of the heart, kidneys and liver. Torasemide potency is four times greater than the furosemide. The dose of 40 mg of furosemide is equivalent to the 10 mg of torasemide. Torasemide has additionally antialdosteron effect and inhibits the process of fibrosis and myocardial remodeling.

POPRZEDNIE NUMERY