Paweł Balsam, Marcin Grabowski

 

β-adrenolityki i kwas acetylosalicylowy w prewencji i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego

β-blockers and acetylsalicylic acid in prevention and therapy of cardiovascular diseases Medycyna Faktów 2014; 1(22): 51-57. DOI:
STRESZCZENIE

Terapia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego często wiąże się z przyjmowaniem przez nich dużej liczby leków. Nierzadko przyczyną braku osiągnięcia celu terapeutycznego jest niestosowanie się chorych do zaleceń, zarówno zmiany stylu życia, jak i konsekwentnej farmakoterapii. Szereg badań klinicznych wykazało skuteczność skojarzeń lekowych w jednej tabletce np. w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w codziennej praktyce klinicznej można spotkać kilka scenariuszy klinicznych ze wskazaniami do jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i β-adrenolityku. W takich sytuacjach można rozważyć użycie gotowych połączeń dwóch substancji czynnych w jednej kapsułce. Być może pozwoli to uzyskać większy odsetek osób, które będą stosować się do zaleceń lekarskich, przełoży się na wzrost skuteczności w osiąganiu celów terapeutycznych i efektów klinicznych.

ABSTRACT

Therapy of patients with cardiovascular diseases is often associated with the intake of a multiple drugs. Often the cause of not achieving the therapeutic target is non-compliance to both: lifestyle changes and pharmacotherapy. Several clinical trials have demonstrated the effectiveness of combined drugs in one tablet. According to current guidelines we can meet several clinical scenarios with indications for concomitant use of aspirin and β-blocker. In such situations combination of two active substances in one tablet may be considered. Perhaps it will get a larger percentage of people adhering to medical recommendations, which may lead to increase the effectiveness in achieving the therapeutic and clinical goals.

POPRZEDNIE NUMERY