Piotr Jankowski

 

Badanie the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- -Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) – interpretacja w świetle wyników nowych badań oraz nowych wytycznych ESH/ESC

The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) in the light of new ESH/ESC guidelines and recent scientific reports Medycyna Faktów 2013; 3(20): 50-56. DOI:
STRESZCZENIE

Badanie the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT- -BPLA), w którym uczestniczyło 19 257 osób z nadciśnieniem tętniczym oraz co najmniej 3 innymi czynnikami ryzyka, wykazało przewagę leczenia opartego na amlodypinie i peryndoprylu nad leczeniem atenololem w połączeniu z bendroflumetiazydem. Wskazuje się na kilka przyczyn, które mogą tłumaczyć lepsze rokowanie pacjentów leczonych amlodypiną/peryndoprylem. Po pierwsze – leczenie przy użyciu amlodypiny/peryndoprylu było związane z nieco większym obniżeniem ciśnienia tętniczego mierzonego na tętnicy ramieniowej. Po drugie – zanotowano odmienny wpływ badanych leków na ryzyko rozwoju cukrzycy, stężenie lipidów i kreatyniny oraz na masę ciała. Trzecią przyczyną lepszego rokowania grupy leczonej amlodypiną i peryndoprylem może być korzystniejszy wpływ tych leków na ciśnienie centralne, a czwartą – większa zmienność ciśnienia tętniczego w grupie leczonej atenololem i diuretykiem.

ABSTRACT

The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) trial involved 19 257 patients with hypertension and at least three other cardiovascular risk factors and showed significantly better prognosis in patients randomized to amlodipine/perindopril arm as compared to those treated with atenolol/bendroflumetiazid. Several factors may have contributed to the occurrence of this difference. First, treatment with amlodipine/perindopril was related to a slighty lower brachial blood pressure. Second, amlodipine/perindopril and atenolol/bendroflumetiazid differently influenced the risk of diabetes development as well as lipids and creatinine levels. Body mass also increased to a larger extent in atenolol/bendroflumetiazid group. Third, amlodipine and perindopril have more beneficial influence on central blood pressure when compared with atenolol and bendroflumetiazid. Finally, patients randomized to atenolol/bendroflumetiazid arm had significantly increased blood pressure variability (which may be related to greater cardiovascular risk) than those treated with amlodipine/perindopril combination.

POPRZEDNIE NUMERY