Dariusz Bednarczyk, Jacek Zaborski

Stosowanie leków poza charakterystyką produktu leczniczego. Analiza i ocena wskazań terapeutycznych

Off label treatments – analysis, characteristic and therapeutic aims Medycyna Faktów 2013; 3(20): 9-13. DOI:
STRESZCZENIE

Zastosowanie leków poza wskazaniami podanymi w charakterystyce produktu leczniczego jest częstą praktyką kliniczną, spotykaną w wielu dziedzinach medycyny. Umożliwia ono rozszerzenie profilu zastosowań leku o te, które nie zostały poddane badaniom spełniającym kryteria rejestracyjne. W wielu przypadkach jest to jedyna możliwość leczenia choroby lub redukcji nasilenia jej objawów.

ABSTRACT

The use of drugs beyond the indications given in the Product Characteristics is a common clinical practice, seen in many areas of medicine. It enables expanding the use of the drug for those that have not been tested meets the criteria for registration. In many cases it is the only way to treat the disease or reduce the severity of its symptoms.

POPRZEDNIE NUMERY