Małgorzata Zaremba, Marek Postuła

Wielokierunkowe działanie winpocetyny i korzyści z tym związane w świetle badań eksperymentalnych i klinicznych

Benefits associated with the complex action of vinpocetine in the light of experimental and clinical studies Medycyna Faktów 2013; 1(18): 30-41. DOI:
STRESZCZENIE

W prezentowanym artykule przedstawiono wielokierunkowy mechanizm działania winpocetyny oraz dokonano przeglądu badań przedklinicznych i klinicznych. Szczególną uwagę poświęcono danym dotyczącym skuteczności i profilu bezpieczeństwa leku. Na uwagę zasługują wyniki badań z randomizacją, w których autorzy niejednokrotnie podkreślają potrzebę przeprowadzenia kolejnych prób o wysokiej wiarygodności klinicznej z udziałem dużych grup pacjentów, poddawanych długotrwałej terapii wyższymi dawkami leku niż obecnie zarejestrowane i stosowane w codziennej praktyce klinicznej.

ABSTRACT

In the paper the complex action of vinpocetine was presented and review of the experimental and clinical studies were conducted. Particular attention was given concerning the efficacy and safety profile of the drug. The most interesting data come from randomized trial, in which the authors especially pay attention to the need to carry out clinical trials with high reliability, involving a large groups of patients undergoing long-term drug therapy, even in the higher dose of drug, than the currently registered and used in the clinical practice, because too low dose may be the reason of subclinical effect of the drug.

POPRZEDNIE NUMERY