Jacek Lewandowski

Zofenopril – unikalny inhibitor konwertazy?

Zofenopril – a unique angiotensin convertase inhibitor? Medycyna Faktów 2013; 1(18): 23-28. DOI:
STRESZCZENIE

Zofenopril jest lipofilnym inhibitorem konwertazy zawierającym grupę sulfhydrylową w cząsteczce. Lek łatwo penetruje do tkanek, gdzie w procesie deestryfikacji ulega przekształceniu do aktywnej cząsteczki zofenoprilatu. Udowodniono, że w porównaniu z innymi inhibitorami konwertazy ma on dużą tkankową aktywność w hamowaniu enzymu konwertującego. Efekt ten utrzymuje się szczególnie długo w sercu i łożysku naczyniowym. Zofenopril wywiera korzystny wpływ na funkcję śródbłonka, działa przeciwzapalnie, zwiększa lokalne wytwarzanie tlenku azotu i hamuje metaboliczne oraz hemodynamiczne efekty niedokrwienia mięśnia sercowego. Skuteczność leku potwierdzono w badaniach na chorych na nadciśnienie tętnicze oraz chorych z zawałem serca z niewydolnością serca i bez niewydolności serca.

ABSTRACT

Zofenopril is a lipophilic sulfhydryl group-containing ACE inhibitor. Drug very easily penetrates to tissues where it is deesterified to the active inhibitor zofenoprilat. It was shown that zofenopril in comparison with other ACE inhibitors is characterized with high, tissue ACE-inhibitory activity. Beneficial effect is especially prolonged in heart and vascular bed. Drug improves endothelial function, posses anti-inflammatory action, increases local NO production and reduces metabolic and hemodynamic effects of heart muscle ischemia. Effectiveness of zofenopril was confirmed in studies in patients with arterial hypertension and in those with myocardial infarction complicated and not complicated with heart failure.

POPRZEDNIE NUMERY