Marcin Grabowski

Nowe standardy ESC 2012 – jaką mamy wiedzę?

New ESC 2012 guidelines – what knowledge we have? Medycyna Faktów 2012; 3(16): 54-58. DOI:
STRESZCZENIE

W 2012 r. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło w sumie sześć nowych wytycznych postępowania, aktualizacji wcześniejszych dokumentów czy definicji. Artykuł stanowi podsumowanie rodzaju tych zaleceń w kontekście stanu wiedzy, klas rekomendacji i poziomów dowodów oraz przytacza przykładowe nowe rekomendacje w czterech dokumentach ogłoszonych na tegorocznym Kongresie ESC.

ABSTRACT

In 2012 European Society of Cardiology has announced a total of six new guidelines, updates or definitions. The article is a summary of the nature of the recommendations in the context of the state of the art, classes of recommendations and levels of evidence and cites examples of new recommendations in four papers published during this year’s ESC Congress.

POPRZEDNIE NUMERY