Piotr Jędrusik, Jacek Lewandowski

Co nowego w nowych standardach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczących postępowania w nadciśnieniu?

What is new in Polish Society of Hypertension Guidelines of the management of arterial hypertension? Medycyna Faktów 2012; 1(14): 52-61. DOI:
STRESZCZENIE

W ubiegłym roku opublikowano nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące postępowania u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, są one aktualizacją poprzedniego stanowiska z 2008 r. Do nowego stanowiska wprowadzono kilka istotnych zmian, dotyczących między innymi progowych wartości ciśnienia dla rozpoczynania leczenia, docelowego ciśnienia w trakcie leczenia, a także preferowanych leków hipotensyjnych. Aktualizacja uwzględnia nowe dane z badań klinicznych uzyskane w ostatnich latach, a także najnowsze stanowisko Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2009 r. Żeby ułatwić lekarzom praktykom zapoznanie się z nowym podejściem do niektórych aspektów postępowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w niniejszym artykule dokonano krytycznego omówienia wprowadzonych zmian do wytycznych w stosunku do ich poprzedniej wersji.

ABSTRACT

Last year, the Polish Hypertension Society published new guidelines on the management of patients with high blood pressure, updating its previous 2008 guidelines. The new guidelines include some major changes regarding such issues as threshold and target blood pressure values for drug therapy, and preference of some antihypertensive drugs over the other. The update is mainly based on new data from clinical studies reported in the recent years, and the latest European Society of Hypertension statement published in 2009. To help practicing physicians become acquainted with these new approaches to some issues in the management of hypertension, this paper provides a critical summary of the changes introduced in the current guidelines compared to the previous position of the Society.

POPRZEDNIE NUMERY